Nabídka besed a přednášek

Nabídka tematických oblastí pro vzdělávací programy:

 • Formování pozitivní atmosféry ve skupině (třídě).
 • Strategie vytvoření a chodu školního poradenského pracoviště.
 • Strategie Peer programu ve škole.
 • Rozvoj emoční inteligence a podpora sociálních dovedností.

mata přednáškových aktivit (besedy pro rodiče):

 • Agresivita u dětí.
 • Nastavení hranic ve výchově.
 • Prevence syndromu vyhoření.
 • Zásady psychohygieny pro rodiče dětí s rizikovým chováním.
 • Psychologická problematika spjatá s krizovým stavem a výukou na dálku.
 • Specifické poruchy učení a náprava.
 • Výchova dětí s ADHD.
 • Identifikace nadaných dětí.
 • Školní zralost.
 • Připravenost dítěte pro MŠ.
 • Volnočasové aktivity dětí.
 • Rizikové chování, sebepoškozování.
 • Prevence neúspěchu.
 • Rodičovské kompetence vs. kompetence školy.
 • Zásady komunikace mezi rodinou a školou.
 • Komunikace s pedagogicko – psychologickou poradnou – Kdy dítě potřebuje psychologické vyšetření? 

Realizované vzdělávací akce (vlastní lektorská činnost):

 • Osobnostně – sociální výcvik pedagogických pracovníků realizovaný v rámci nabízených aktivit NPI ČR.
 • Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků – zážitkový a sebezkušenostní vzdělávací program realizovaný v rámci nabízených aktivit NPI ČR.
 • Besedy a přednášky pro rodiče a pedagogy realizované pro MŠ Včelná.
 • Besedy a přednášky pro Jihočeskou vědeckou knihovnu.
 • Besedy a přednášky realizované pro MŠ Pištín a MŠ Borovany.
 • Besedy a přednášky realizované pro Výbor kultury a sportu obce Zahájí.
 • Odborné přednášky realizované pro MŠ E. Pittera v Č. Budějovicích.
 • Odborné přednášky v rámci celoživotního vzdělávání na pedagogické fakultě JČU. 
 • Spolupráce a lektorská činnost na akcích: Dny inkluze (Pedagogická fakulta, JČU).
Back To Top